ΑΦΟΙ ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ Ο.Ε./ΝΑΥΠΛΙΟ ΦΩΤΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ENGLISH

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο φωτισμός είναι το αόρατο δομικό υλικό που παίρνει μέρος στην ολοκλήρωση μιας κατα-σκευής και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητοι οι σχεδιαστές φωτισμού. Οι μηχανικοί φωτισμού προσθέτουν αξία σε κάθε έργο, μεγάλο η μικρό, εσωτερικού η εξωτερικού χώ-ρου, δημόσιο η ιδιωτικό.

Αντίθετα με αυτό που επιφανειακά κάποιος θα συμπέραινε μέσω της ανάπτυξης τεχνικών μείωσης του κόστους, οι σχεδιαστές φωτισμού βοηθάνε τους πελάτες τους να κατανοή-σουν και βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και να μειώσουν το κόστος του φωτισμού ενός έργου. Τα έξοδα της ανάθεσης του έργου σε έναν σχεδιαστή φωτι-σμού, αντισταθμίζονται από την μείωση του κόστους κατασκευής, καθώς και των λειτουρ-γικών εξόδων της εγκατάστασης.

Παροτρύνουμε τον ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί στον ειδικό μελετητή φωτισμού, και δεν επεμβαίνουμε σε θέματα αισθητικής των σχεδίων των φωτιστικών και απλά συμ-βουλεύουμε και πάντα δίνουμε προτεραιότητα στις επιλογές του πελάτη ή του ειδικού δι-ακόσμησης ή του αρχιτέκτονα ή του μελετητή φωτισμού που επιβλέπει το έργο.

Θεωρούμε όμως υποχρέωση μας όταν επιλέγετε το κατάστημα μας για το φωτισμό του χώρου σας, να σας υποδεικνύουμε τον καλύτερο τρόπο για να χρησιμοποιήσετε τα προ-ϊόντα μας και το αντίστροφο. Έτσι δίδονται αποτυπώσεις σε προϋπάρχουσες κατόψεις -απλές ή διακοσμητικού τύπου που φανερώνουν την διαμόρφωση των χώρων – και κατα-δεικνύουν στον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο τις θέσεις των φωτιστικών με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις και υπομνήματα (απλά και ευανάγνωστα τεχνικά σχέδια , σχεδιασμένα πρό-χειρα με το χέρι ή λιγότερο πρόχειρα μέσω cad software).

Αναλαμβάνοντας την σύνταξη μιας « συμβουλευτικής μελέτης» φωτισμού παρουσιάζουμε τις ιδέες μας για τον τρόπο φωτισμού και τις τεχνικές που είναι οι καταλληλότερες να χρη-σιμοποιηθούν και φυσικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και των φωτιστικών σω-μάτων που έχετε επιλέξει να προμηθευτείτε από το κατάστημα μας και που μας έχετε εμπιστευτεί να σας προτείνουμε.

Επιπλέον υποχρέωση μας είναι η επίβλεψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης ως προς την τή-ρηση των σχεδίων που αποτυπώνουν την ιδέα μας για τον φωτισμό του εκάστοτε χώρου και πάνω στην οποία έχει συμφωνήσει ο πελάτης να υλοποιηθεί.

Στο κατάστημα μας υπάρχει η αναγκαία τεχνική υποδομή (hardware software), ο εκθεσι-ακός χώρος για να παρουσιαστεί ο φωτισμός, που όπως είναι γνωστό ο φωτισμός δεν πε-ριγράφεται με άλλο τρόπο , με τα προϊόντα των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης , και το έμπειρο προσωπικό που θα προτείνει τις λύσεις για τις εξειδικευμένες κάθε φορά ανά-γκες του πελάτη.

Τρισδιάστατες απεικονίσεις και φωτορεαλισμοί δίδονται κατόπιν συνεννοήσεως και επιβα-ρύνουν το αρχικό κόστος. Όπως επίσης επιτόπιες δοκιμές και επισκέψεις στον χώρο.

Λίγα λόγια για το φώς

Διακήρυξη της Eπίσημης Θεμελίωσης του Αρχιτεκτονικού Φωτισμού ως Αναγνωρισμένο Επάγγελμα


ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ